Is iedereen tegenwoordig arts? / Are we all doctors now?

english translation below

Vroeger (niet eens zo heel lang geleden) was de dokter alleswetend. Wat de arts zei was waar. Bij hoge uitzondering vroeg je een andere arts om een second opinion.

Tegenwoordig weten artsen dat de patiënt ook toegang heeft tot een grote bron van informatie en stellen zij dit vaak op prijs zolang het wetenschappelijke informatie is. Zo wist ik bij mijn vorige oncoloog meer over studies en trials voor mijn specifieke soort kanker dan hij wist. Ik hoef tenslotte alleen op Triple Negatieve Borst Kanker (TNBC) te focussen waar hij van all types kanker iets moet weten. Dan is TNBC maar een heel klein, weinig voorkomend onderdeeltje van het hele spectrum.

Ook staan artsen vaker open voor alternatieve geneeskunde mits dit wetenschappelijk is onderbouwd. Als het niet is onderbouwd dan valt het soms onder de “baat het niet dan schaad het niet” groep en vinden ze het prima als je het probeert.

Zo krijg ik Dry Needling tegen de pijn en weet ik dat veel lotgenoten baat hebben bij accupunctuur. Ook het gebruik van wietolie om bijwerkingen te verminderen vinden artsen vaak prima.

Persoonlijk vind ik het vervelend worden als “men” beweert dat je kan genezen van wietolie, kurkuma, thee, acupunctuur, etc. Ik sta er wel voor open maar dan als ondersteunend middel.

Ik zie echter ook regelmatig meningen van mensen die zeggen dat het krijgen kanker je eigen schuld is omdat je niet-biologisch / veganistisch hebt gegeten, te veel light producten gebruikt, wel/geen borstvoeding hebt gegeven, de verkeerde shampoo gebruikt, te veel stress hebt gehad, etc.

Volgens mij is wetenschappelijk bewezen dat roken inderdaad de kans op long kanker aanzienlijk vergroot, dat extreem overgewicht een verhoogd risico geeft evenals dagelijks (veel) alcohol nuttigen en dat langdurige stress is niet goed voor mensen.

Echter zijn er ook voldoende lotgenoten die hun hele leven macrobiotisch hebben gegeten, nooit een slok alcohol hebben genuttigd, nog nooit hebben gerookt of in de buurt van rokers zijn geweest, alleen groene thee drinken, een perfecte BMI hebben, de hele dag in de lotus houding mediteren en toch borstkanker krijgen. Dat is dan gewoon dikke vette pech.

Ik vind het daarom nogal een boute uitspraak om te beweren dat het krijgen van borstkanker je eigen schuld is. Ook dat je vooral geen chemo moet willen krijgen maar alternatieve middelen moet gebruiken vind ik een advies wat best gevaarlijk is.

Gelukkig kan ik deze adviezen nuanceren, zoek desnoods verder wat er aan wetenschappelijk bewijs is en trek mijn eigen conclusies zonder daar van wakker te liggen of andere mee te confronteren. Soms is het iets wat prima kan worden gecombineerd met andere behandelingen, soms kan ik er niets mee of is het in mijn ogen een hoax en vergeet ik het weer.

Er zijn echter ook lotgenoten die aan zichzelf gaan twijfelen bij het krijgen van deze informatie. Had ik de borstkanker kunnen voorkomen als ik dit of dat anders had gedaan of gegeten, moet ik stoppen met chemo, moet ik mijn dieet en dat van mijn gezin nu aanpassen. Is het mijn eigen schuld? deze mensen raken hier onnodig van in de stress, geloven alles wat er staat en gaan klakkeloos voor veel geld deze middelen gebruiken, of stoppen met  reguliere behandelingen.

Dus als je goed onderbouwde alternatieven hebt voor het genezen of voorkomen van kanker, check dan eerst even met wie je deze mening deelt en of deze persoon dit op een juiste manier kan nuanceren, eigen onderzoek kan doen en in staat is zelf conclusies te trekken zonder de stressfactor te verhogen. Zo niet, dan kan je die mening beter niet delen.

————-

Not that long ago, the doctor was all-knowing. What the doctor said was true. In exceptional cases, you asked another doctor for a second opinion.

Nowadays, doctors know that the patient also has access to a large source of information and often appreciate this as long as it is scientifically proven. Thus, with my previous oncologist, I knew more about studies and trials for my specific type of cancer than he knew. After all, I need to only focus on Triple Negative Breast Cancer (TNBC) where he has to know something about all types of cancer.

Also, doctors are often open to discuss alternative medicine provided that it is scientifically substantiated. If it is not substantiated, it sometimes falls under the “it can’t do no harm” group and they are fine if you want to try it.

For example I get Dry Needling for the pain and I know that many BC-peers benefit from acupuncture. Also, doctors are often fine with the use of canabis oil to reduce side effects.

Personally, I find it to be annoying if “someone” claims that you can cure cancer with oil, turmeric, tea, acupuncture, etc. I believe it can be a good supportive tool, but not a cure.

I also regularly see opinions of people who say that getting cancer is your own fault because you have eaten non-biological / vegan, used too many light products, did or didn’t breastfeed, used the wrong shampoo, have too much stress, etc.

In my opinion, it has been scientifically proven that smoking significantly increases the likelihood of lung cancer, that extreme overweight is at increased risk, as well as consuming daily alcohol, and that long-term stress is not good for humans.

However, there are also plenty of people who have eaten macrobiotic throughout their lives, have never drank alcohol, have never smoked or been near smokers, only drink green tea, have a perfect MBI, sit all day in the lotus stance meditating and still getting breast cancer. That’s just a big bad luck.

Therefore, I think it is quite a statement to claim that breast cancer is your own fault. Also, I find it dangerous to advise a cancer patient to stop chemotherapy and use alternative means.

Fortunately, I can put these opinions in the right perspective. If necessary I search for scientific evidence and draw my own conclusions without staying awake at night up or confronting others. Sometimes it’s something that can be combined with other treatments, sometimes I consider it a hoax and forget about it.

However, there are also fellow Breast Cancer peers who begin to doubt themselves when getting this information. Is it my own fault< should I change my diet, should I stop chemo? These people are unnecessarily affected by stress, believe everything that they hear and spend their money on these alternative products and sometimes even stop their regular treatments.

So, if you have well-founded alternatives for curing or preventing cancer, first check with who you want to share this opinion and whether this person can correctly figure it out, conduct own research and be able to draw conclusions without increasing their stress factor. If not, you better not share your opinion with them.

Advertenties

Een gedachte over “Is iedereen tegenwoordig arts? / Are we all doctors now?

Reacties zijn gesloten.